ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นงานป้องกันอาชญากรรม
ของ บก.น.3
ลำดับ
ข้อมูล
จำนวน
1
พื้นที่(ตร.กม.)
562.84
2
ประชากร(คน)
1,916,363
ชาย(คน)
หญิง(คน)
3
กำลังพล
สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
 -ชั้นประทวน(นาย)
532
 -ชั้นสัญญาบัตร(นาย)
92
สายงานสืบสวน
 -ชั้นประทวน(นาย)
90
 -ชั้นสัญญาบัตร(นาย)
20
สายงานสอบสวน
 -ชั้นประทวน(นาย)
85
 -ชั้นสัญญาบัตร(นาย)
92
สายงานอำนวยการ
 -ชั้นประทวน(นาย)
45
 -ชั้นสัญญาบัตร(นาย)
10
4
สถานีตำรวจ
 -ผกก.เป็นหัวหน้าสถานี(แห่ง)
11
 -สวญ.เป็นหัวหน้าสถานี(แห่ง)
 -สว.เป็นหัวหน้าสถานี(แห่ง)
5
เขตการปกครอง
จังหวัด
1
อำเภอ
4
กิ่งอำเภอ  
-
ตำบล
5
หมู่บ้าน
236
6
อาสาสมัคร
อาสาสมัครตำรวจบ้าน(คน)
128
อาสาสมัครจราจร(คน)
85
อาสาสมัครตำรวจชุมชน(คน)
440
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (คน)
130
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) (คน)
93
มูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัย(แห่ง)
7
7
ชุมชน(แห่ง)
257
8
ศาสนสถาน
วัด(แห่ง)
45
มัสยิด(แห่ง)
69
โบสถ์คริสต์(แห่ง)
5
ศาลเจ้า(แห่ง)
7
9
สถานศึกษา
อุดมศึกษา(แห่ง)
13
มัธยมศึกษา(แห่ง)
28
ประถมศึกษา(แห่ง)
101
อนุบาล(แห่ง)
8
ร.ร.ตาดีกา(แห่ง)
ร.ร.ปอเนาะ(แห่ง)
1
10
สถานที่ราชการ(แห่ง)
61
11
ที่ทำกี่รัฐวิสาหกิจ(แห่ง)
13
12
บ้านพักบุคคลสำคัญ(หลัง)
12
13
สวนสาธารณะ(แห่ง)
7
14
สถานที่ของผู้แทนจากต่างประเทศ
สถานทูต(แห่ง)
สถานกงสุล(แห่ง)
องค์กรของต่างประเทศ(แห่ง)
15
สถานที่ผลิตและเผยแพร่สื่อสารมวลชน
1
สถานีโทรทัศน์(แห่ง)
สถานีวิทยุกระจายเสียง(แห่ง)
16
สถานีดาวเทียม
16
สถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการคมนาคม
สถานีขนส่ง(แห่ง)
1
ท่าเรือสินค้า(แห่ง)
สถานีรถไฟ(แห่ง)
4
สนามบินพาณิชย์(แห่ง)
สนามบิน ตร.(แห่ง)
สนามบินทหาร(แห่ง)
สนามบินเอกชน(แห่ง)
17
สถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมัน(แห่ง)
51
สถานีบริการก๊าซ(แห่ง)
21
คลังเก็บน้ำมัน(แห่ง)
คลังเก็บก๊าซ(แห่ง)
1
18
สถานที่ทำการค้าของเก่า
81
วัตถุโบราณ(แห่ง)
ลำดับ
ข้อมูล
จำนวน
เครื่องยนต์(แห่ง)
2
อะไหล่รถยนต์-รถจักรยานยนต์(แห่ง)
31
เบ็ดเตล็ด(รับซื้อเศษเหล็ก โลหะวัสดุเหลือใช้)(แห่ง)
94
19
สถานประกอบธุรกิจรถยนต์-รถจักรยานยนต์
76
อู่ซ่อมรถยนต์(แห่ง)
100
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์(แห่ง)
85
สถานที่จำหน่าย รับแลกเปลี่ยน หรือให้เช่ารถยนต์(แห่ง)
67
สถานที่จำหน่าย รับแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์(แห่ง)
21
20
ธนาคาร(แห่ง)
72
21
ร้านทองและร้านอัญมณี(แห่ง)
74
22
โรงรับจำนำ(แห่ง)
9
23
ศูนย์การค้า(แห่ง)
11
24
ร้านสะดวกซื้อ(แห่ง)
166
25
ร้านอินเตอร์เน็ต(แห่ง)
144
26
ร้านรับซื้อจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ(แห่ง)
49
27
ร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน(แห่ง)
28
อู่/บริษัทให้เช่ารถแท็กซี่(แห่ง)
5
29
สถานบริการ(แห่ง)
7
30
สถานที่ให้เช่าพักอาศัย
โรงแรม(แห่ง)
2
คอนโดมิเนียม(แห่ง)
15
อพาร์ตเม้นท์ แฟลต คอร์ต แมนชั่น เกสต์เฮาส์(แห่ง)
239
31
หมู่บ้านจัดสรร(แห่ง)
319
32
สะพานลอยคนข้าม(แห่ง)
70
33
สถานที่ท่องเที่ยว
4
พิพิธภัณฑ์(แห่ง)
โบราณสถาน(แห่ง)
4
34
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ(แห่ง)
6
35
แนวชายแดน
ติดต่อกับประเทศลาว(กม.)
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา(กม.)
ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์(กม.)
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย(กม.)
36
จุด/ช่องทางผ่านแดน
ถาวร(จุด)
ชั่วคราว(จุด
37
อาวุธปืนที่จดทะเบียนตามกฏหมาย
ปืนพกสั้น(กระบอก)
17
ปืนยาว(กระบอก)
16

 

  • 1
  • 2
  • »